Mae’r tudalennau hyn yn cael eu profi. Ewch i HTML arferol

Gohirio’r gwaith ar atomfa’r Wylfa Newydd – Crynodeb o’r adroddiad

Dyma adroddiad Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth y DU. Dylai’r Llywodraeth ymateb o fewn dau fis.

Awdur: Pwyllgor Materion Cymreig

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Lawrlwytho a rhannu

Ym mis Ionawr 2019, gohiriwyd gwaith datblygu atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ystyried goblygiadau gohirio'r gwaith a’r modd y gellid adfer y datblygiad.


Video: Gohirio’r gwaith ar atomfa’r Wylfa Newydd, Parliamentary copyright


Goblygiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn ganolfan allweddol ar gyfer y sector niwclear. Roedd Wylfa Newydd yn rhan hanfodol o'r Cynllun Twf ar gyfer Gogledd Cymru, sef cytundeb newydd i atgyfnerthu datblygiad y rhanbarth. Pwysleisiwyd yr angen i fwrw ymlaen â phrosiectau eraill sy’n rhan o’r Cynllun Twf er budd economi Gogledd Cymru, yn enwedig er mwyn llenwi’r bwlch a adawyd gan Wylfa Newydd.

Argymhellion:

  • Dylai Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill gydweithio i sicrhau bod modd cyflymu’r broses ar gyfer cynnig prosiectau eraill sydd yn rhan o’r Cynllun Twf er mwyn lleihau unrhyw niwed i'r economi leol.
  • Dylai'r ddwy Lywodraeth gefnogi partneriaid y Cynllun Twf gyda phrosiectau newydd o ansawdd uchel erbyn cyhoeddi Cyllideb 2019.
  • Dylai Llywodraeth y DU weithio gyda Llywodraeth Cymru a datblygwyr wrth lunio cais ar gyfer adweithydd modwlar bach yn Nhrawsfynydd.
  • Dylai Llywodraeth y DU drafod cyfleoedd ar gyfer prentisiaid Wylfa Newydd gyda'r Awdurdod Digomisiynu Niwclear.

Ailddechrau'r gwaith

Clywsom mai Wylfa Newydd oedd un o'r safleoedd gorau yn y wlad ar gyfer datblygiad niwclear, yn enwedig oherwydd y ddaeareg a'r cyflenwad dŵr oeri. Awgrymwyd bod Hitachi, perchnogion y safle, yn bryderus am y trefniadau cyllido, ac y gallai cynllun newydd adfer y datblygiad. Dywedwyd hefyd bod gwerthu’r safle i ddatblygwr arall yn opsiwn.


Atomfa Wylfa Newydd

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Trwydded agored 3.0 Creative Commons, cydnabyddiaeth am y ddelwedd: Talsarnau Times


Argymhellion:

  • Dylai Llywodraeth y DU gwblhau ei hasesiad o'r model ‘sail ased wedi ei reoleiddio’ (“regulated asset base”) cyn gynted â phosib. Os yw'r model yn addas, dylid cyflwyno'r ddeddfwriaeth ar ei gyfer yn syth.
  • Pe na bai Hitachi yn dymuno adfer y datblygiad yn sgil hyn, dylai Llywodraeth y DU annog y cwmni i werthu'r safle. Yn ogystal, dylai Llywodraeth y DU chwilio am ddatblygwyr eraill a fyddai â diddordeb ymgymryd â’r gwaith.
I’r top